đá fifa online 4

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Điểm trong loạt 0: 0
11. 07:00
+11
1.084 6.30
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả thời gian điều tiết
Satria Muda chiến thắng
1.085
Buộc
23.00
Người chiến thắng Amartha Hanguah
7.20
Người chiến thắng Satria Muda o
1.036
Người chiến thắng hoặc rút thăm của Amartha Hanguah
5,50