đọc báo the thao Bóng đá

Tên của sự kiện 11
Tốt 1
x x x.
Xuất hiện
2
GOW 2
Ngày 21 tháng 11 11:00
+404
5,90 3,70 1.68
Ngày 21 tháng 11 14:00
hai.
+390
1.32 5.20 11,75
Ngày 21 tháng 11 5 giờ chiều
+418
3.38 3.30 2.29
Ngày 21 tháng 11 20:00
+401
2,58 3.22 2,97
22 tháng 11. 11:00
+383
1.21 6.70 16,75
22 tháng 11. 14:00
+394
1.49 4.30 7.60
22 tháng 11. 5 giờ chiều
+410
2,82 3.18 2,73
22 tháng 11. 20:00
+389
1.23 6.45 14,75
23 tháng 11. 11:00
+399
4,95 3.38 1.86
23 tháng 11. 14:00
+406
1.37 5.20 8,80
23 tháng 11. 5 giờ chiều
+388
1.30 5,50 11,75
23 tháng 11. 20:00
+394
1.27 5,80 13,25
24 tháng 11. 11:00
+395
1.86 3.38 4,95
24 tháng 11. 14:00
+399
1.83 3,44 5.05
24 tháng 11. 5 giờ chiều
hai.
+393
1,55 3,98 7.20
24 tháng 11. 20:00
+407
1,50 4.45 6,95
Ngày 25 tháng 11. 11:00
hai.
+409
2.16 3.38 3.62
Ngày 25 tháng 11. 14:00
+410
4.05 3.25 2.08
Ngày 25 tháng 11. 5 giờ chiều
+412
1,72 3,82 5.20
Ngày 25 tháng 11. 20:00
+411
1.82 3,72 4.60
26 tháng 11. 11:00
+395
2.81 3.125 2,78
26 tháng 11. 14:00
+407
1.71 3,74 5,45
26 tháng 11. 5 giờ chiều
+402
1,88 3,58 4.45
26 tháng 11. 20:00
+400
1.65 3,80 6,00
27 tháng 11. 11:00
+402
2.34 3.2 3.38
27 tháng 11. 14: 0
+405
1,53 4.25 6.80
27 tháng 11. 17: 0
+406
1.78 3.68 4,95
27 tháng 11. 20: 0
+427
2.5 3.4 2,89
28 tháng 11. 11: 0
+396
3,80 2,96 2: 3
28 tháng 11. 14: 0
hai.
+395
2,79 3.04 2.875
28 tháng 11. 17: 0
+407
1,51 4.30 7.1
28 tháng 11. 20: 0
+410
2.11 3.36 3,78
Tên của sự kiện 11
Tốt 1
x x x.
Xuất hiện
2
GOW 2
22 tháng 9 20: 4
+388
1.41 4.60 7,50
22 tháng 9 20: 4
+400
2,45 3.2 2,94
22 tháng 9 20: 4
hai.
+383
1.36 4,85 8.4
22 tháng 9 20: 4
+405
3.5 3.50 2.04
23 tháng 9 20: 4
+373
1.25 5: 6 12,25
23 tháng 9 20: 4
+403
2.53 3.28 2,78
24 tháng 9 20: 4
+390
4.50 3,54 1.80
Tên của sự kiện 11
Tốt 1
x x x.
Xuất hiện
2
GOW 2
21 tháng 9 20: 4
+398
2,45 3.18 2,96
23 tháng 9 20: 4
+388
1.69 3.64 5.15
23 tháng 9 20: 4
+403
2.29 3.28 3.125
24 tháng 9 15: 0
+386
6.1 3,98 1,55
24 tháng 9 18: 0
+399
3.68 3,40 2.02
24 tháng 9 20: 4
+390
2.14 3.22 3,54
24 tháng 9 20: 4
+396
2.23 3.22 3.32
24 tháng 9 20: 4
+399
2.07 3.38 3,54
Tên của sự kiện 11
Tốt 1
x x x.
Xuất hiện
2
GOW 2
16 trước. 21: 0
+407
2.41 3.4 2,88
16 trước. 21: 0
+397
2.16 3.26 3,44
16 trước. 21: 0
+407
2.50 3.32 2,78
17 trước. 18: 4
+394
2.51 3.16 2,89
Địa điểm: Lodz, Ba Lan
17 trước. 21: 0
+399
3,84 3,45 1.96
17 trước. 21: 0
+398
2,56 3.22 2,78
Tên của sự kiện 11
Tốt 1
x x x.
Xuất hiện
2
GOW 2
Phần 1: 0
18: 0
+473
2,00 3.32 3,72
Phần 1: 3
19:00
+483
3.06 3,40 2.23
Phần 1: 0
19:00
+458
1.22 6.15 11,50
Phần 1: 3
20:00
+469
5,55 4.15 1,54
Phần 1: 1
20:30
+486
2.91 3.22 2.41
Phần 1: 2
9:00 tối
+479
1.60 3,90 5: 3
Tên của sự kiện 11
Tốt 1
x x x.
Xuất hiện
2
GOW 2
Phần 1 0: 1
15: 3
hai.
+470
4.50 3.60 1,72
Phần 1 0: 1
16: 0
+478
2,58 3.2 2.625
Phần 1: 0
18: 0
+466
1,58 3,85 5: 3
Phần 1 0: 1
19:00
+475
1.666 3,72 4,70
1
19:00
+461
1,50 3,84 6.45
Bên đầu tiên 3: 1
19:00
+462
1.615 3,75 5.10
Phần 1: 0
19:00
+475
2.05 3.38 3.36
Phần 1: 1
19:00
hai.
+455
1.174 6.45 13,50
Phần 1: 5: 5
19:00
+464
4.45 3.64 1,72
Bên đầu tiên 3: 1
19:00
+450
1.24 5,55 10,50
Bên đầu tiên 3: 1
19:30
+471
1.63 3,88 4,75
Phần 1: 0
19:30
+469
1.68 3.65 4,70
Phần 1 0: 2
19:30
+467
2.41 3.125 2,89
Phần 1 0: 1
19:30
+473
1.84 3,48 3,98
Bên đầu tiên 3: 1
19:45
+447
1.186 6.30 12,50
Phần 1: 0
20:00
+407
1.027 12,50 36,00
Phần 1 0: 2
20:00
+478
2.07 3.32 3.36
Phần 1: 1
20:00
+469
2,94 3.125 2.375
Phần 1: 3
20:00
+485
2.11 3.36 3.22
Phần 1: 0
20:00
+451
1.23 5,55 11,25
Phần 1: 1
20:00
hai.
+486
2,94 3.28 2.29
Phần 1: 5
20:00
+465
4.45 3.64 1,72
Phần 1 0: 1
20:30
+468
1.31 5,00 8,50
Phần 1: 2
20:30
+469
1.36 4.65 7.60
Phần 1: 0
20:45
+475
3,46 3.25 2.06
Phần 1 0: 1
9:00 tối
+450
1.172 6.35 14:00
Phần 1: 1
9:00 tối
+465
1.39 4.45 7.30
Phần 1: 3
9:00 tối
+467
4.333 3.68 1.727
Phần 1: 0
9:00 tối
hai.
+436
1.112 7,90 17,75
Xem thêm