bóng đá vòng loại

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
5 giờ chiều
+49
1.727 2.06
5 giờ chiều
+49
4.50 1.19
18:30
+48
5.60 1.129
18:30
+49
3.32 1.31
20:00
7.30 1.079
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 00:30
+49
1.29 3,46
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
+42
1.013 13.00
19:30
+49
3.10 1.35
9:00 tối
+48
1.11 6.10
Ngày 12 tháng 8. 00:30
+46
7,80 1.069
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 11:00
+49
1,72 2.07
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
12:30
+49
2.03 1,75
14:00
+48
1.143 5.30
14:30
+49
1.82 1.94
17:30
+49
3,40 1.30
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 10:00
+49
2.41 1,54
Ngày 12 tháng 8. 10:00
1,88 1,88
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
16:30
+49
1.65 2.18
16:30
+49
3.62 1.27
19:00
+49
1.36 3.04
20:30
+49
1.60 2.28
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai.
3.14 1.34