bảng nhật bản

dota 2 book

Pháp. Ligue 2

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 15:00
+312
2,42 3.30 2.91
dota 2 book
11. 19:00
hai.
+305
2.34 3.15 3.16
dota 2 book 11. 19:00
hai.
+312
2.47 3.26 2,86
11. 19:00
hai.
+309
2.10 3.32 3,52
11. 19:00
+302
1,98 3.32 3,92
11. 19:00
hai.
+309
2.24 3.20 3.32
11. 19:00
+298
2.07 3.18 3,80
11. 19:00
+308
1.97 3,40 3,85
15 tháng 8. 20:45
+310
3,58 3.36 2.07