bảng xếp bóng đá

Pháp. Quốc gia

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+306
2.09 3.22 3.35
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+297
1.86 3.28 4.10
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+312
2,00 3,46 3.35
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+300
1.84 3.24 4.25
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+305
2.02 3.26 3.50
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+310
2.47 3.00 2,86
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+301
2.39 3.06 2,92
Ngày 12 tháng 8. 19:30
hai.
+299
1.65 3,54 5.05