bảng xếp hạng nam mỹ

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
kq vong loai wc chau a
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+376
3,42 3,72 2,00
11. 18:45
kq vong loai wc chau a
+364
6,95 4,80 1.41
11. 20:00
+372
2.03 3,58 3,46
kq vong loai wc chau a 1.
11. 20:00
+368
1.46 4,75 6.05
1.
kq vong loai wc chau a Feyenoord
11. 9:00 tối
+366
1.285 5,75 9,20
14 tháng 8. 12:15
+378
2,55 3.64 2.54
kq vong loai wc chau a
14 tháng 8. 14:30
+297
1.16 8.10 13,25
14 tháng 8. 14:30
+365
1.46 4.60 6.30
14 tháng 8. 16:45
+368
4.15 3.60 1,85
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
hai.
+310
1.45 4,75 6.20
Ngày 12 tháng 8. 20:00
hai.
+312
1,51 4.45 5,75
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+321
2,65 3.34 2.61
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+320
2.43 3.65 2.66
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+320
1.66 4.40 4.333
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+316
4.20 3.68 1.82
14 tháng 8. 12:15
+315
1,52 4,55 5,45
15 tháng 8. 20:00
+310
1.49 4.40 6.15
15 tháng 8. 20:00
+318
4.333 3,72 1.78
15 tháng 8. 20:00
+318
4.50 3,74 1,75