bảng xếp hạng vòng loại world cup quyền anh

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 23:00
1.031 9.00
Ngày 12 tháng 8. 23:00
1.169 4.65
Ngày 12 tháng 8. 23:00
1.023 9,60
Ngày 12 tháng 8. 23:00
1.021 9,80
11. 19:00
1.051 7,70
11. 19:00
1,005 11,50
11. 23:00
1,007 11,25
11. 23:00
1,002 12.00
14 tháng 8. 01:00
1.11 5,90
14 tháng 8. 04:00
1.018 11,50
20 tháng 8. 20:00
1.019 10,00
20 tháng 8. 20:00
1.04 8.30
20 tháng 8. 9:00 tối
1.092 6,50
20 tháng 8. 9:00 tối
1.33 3.04
20 tháng 8. 9:00 tối
1.072 7.30
20 tháng 8. 22:00
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+9
1,54 2,84
20 tháng 8. 23:00
2,44 1.49
20 tháng 8. 23:00
1.032 8,90
20 tháng 8. 23:00
1.14 4,90
20 tháng 8. 23:00
1.053 7.60
21 tháng 8. 00:00
2,99 1.36
21 tháng 8. 00:00
1.10 6.20
21 tháng 8. 00:00
2,45 1,51
21 tháng 8. 04:00
1.40 2.81
03 tháng 9. 04:00
1.055 7,50
04 tháng 9. 04:00
+2
1.31 3.38
10 tháng 9. 22:00
1.33 3.26
10 tháng 9. 22:00
1.92 1.82
18 tháng 9. 05:00
+11
1.21 4.30
Tháng 9. 05:00
1.036 9,50
Tháng 9. 23:00
1.49 2.51