bảng xếp hạng vòng loại world cup 2022 việt nam

Tây ban nha. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
việt nam đá vào ngày nào Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
+490
3.125 3.14 2.43
việt nam đá vào ngày nào
11. 5 giờ chiều
+502
1.90 3.62 4.05
11. 19:00
+504
3,92 3.62 1.93
11. 9:00 tối
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+479
1.23 7,70 17.00
14 tháng 8. 17:30
+494
3,44 3.26 2.21
14 tháng 8. 19:30
+498
1.87 3.60 4.25
14 tháng 8. 22:00
+497
7.20 4,95 1.41
15 tháng 8. 17:30
+483
1.60 3,88 6,00
15 tháng 8. 19:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+476
4,70 3,40 2.01
15 tháng 8. 21:30
hai.
+493
1.45 4,55 7.10
19 tháng 8. 20:00
+412
2.38 3.26 3.10
19 tháng 8. 22:00
+405
1,56 4.10 6.05
20 tháng 8. 17:30
+410
2.23 3.30 3.35
20 tháng 8. 19:30
hai.
+418
2,90 3.34 2.47
20 tháng 8. 22:00
+426
3,78 3,82 1.909
21 tháng 8. 17:30
+405
1.69 3,80 5.15
21 tháng 8. 19:30
+411
1.92 3,52 4.10
21 tháng 8. 22:00
+425
3,48 3.68 2.04
Ngày 22 tháng 8 20:00
+416
2.34 3.34 3.10
Ngày 22 tháng 8 22:00
+391
2.875 3.02 2,70