bang sep hang

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
19:30
+6
2.47 4,00 2.25
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng SF Hamborn 07
2.47
Buộc
4,00
Người chiến thắng Schwarz-Weiss Essen
2.25
SF Hamborn 07 Người chiến thắng hoặc rút thăm
1,53
Người chiến thắng SF Hamborn 07 hoặc người chiến thắng Schwarz-Weiss Essel
1.179
Người chiến thắng hoặc rút thăm của Schwarz-Weiss Essel
1.444