bang xep hang nam my

Phần Lan. Ykkonen

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 17:30
hai.
+312
2,99 3,46 2.18
Ngày 12 tháng 8. 17:30
hai.
+318
1.833 3,96 3,52
Ngày 12 tháng 8. 17:30
+305
1.47 4.45 5.65
Ngày 12 tháng 8. 17:30
hai.
+299
1.44 4.40 6.25
11. 14:00
hai.
+313
2.57 3,40 2.51
11. 16:00
+304
1.36 4,90 7.00