bang xep hang phi pha

Tên esports tv của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 03:00
+92
1.43 2,74
Ngày 12 tháng 8. 05:00
+92
1.42 2,78