banh world cup

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+11
3.10 1.32
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-30.0)
1.90
(+30.0)
1.77
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+11
1,58 2.23
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-45.0)
1.77
(+45.0)
1,89
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-34.0)
1.87
(+34.0)
1,79
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-32.0)
1.83
(+32.0)
1.83
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
11. 05:00
+11
1.31 3.14
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 10:00
+11
2.875 1.363
Ngày 12 tháng 8. 10:30
+11
1.90 1.80