bd tl hom nay ngay mai

Nhật Bản. J-League. Phân khu 3

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 09:00
+6
2,82 3.125 2.36
11. 11:00
+6
2.43 3.02 2.81
11. 11:00
+6
2,86 2,96 2,48
11. 12:00
hai.
+6
3.68 3.18 1,95
bxh vl wc
14 tháng 8. 09:00
hai.
+6
2,42 3.15 2.71
14 tháng 8. 10:00
hai.
+6
3,40 3.20 2.03
14 tháng 8. 11:00
+6
1,72 3,40 4.50
14 tháng 8. 11:00
+6
1.96 3.24 3,56
14 tháng 8. 11:00
+6
2,76 3.02 2.46