best world cup

Ba Lan. Liên đoàn II

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
19:30
hai.
+6
1.87 3,55 3,55
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Ba Lan Warsovia
1.87
Buộc
3,55
Người chiến thắng Znicz
3,55
Người chiến thắng hoặc cà vạt Ba Lan Warsovia
1.23
Ba Lan Warsovia chiến thắng hoặc chiến thắng Znicz
1.23
Người chiến thắng hoặc rút thăm Znicz
1.78