bo da so

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
14:00
+348
7,70 4,55 1.39
Ngày 12 tháng 8. 13:30
+348
1.30 5.20 9,20
Ngày 12 tháng 8. 14:00
+294
8.10 4,75 1.36
Ngày 12 tháng 8. 14:00
+340
9.30 4,70 1.333
11. 13:00
+364
1,75 3,78 4.30
11. 13:30
+369
4.25 3,94 1,72
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
1.83 3.24 4.10
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
12.00 6.20 1.171
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
4.15 3,90 1.66
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
1.63 3.68 4,70
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
2.31 3.18 2,84
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
5,70 3.64 1,54
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
1.058 9,20 22.00
Ngày 12 tháng 8. 09:30
+6
4.20 3.34 1.78