bong da so 88

Nicaragua. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 02:00
+6
2,73 3.24 2.36
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Giành CD Ocotal
2,73
Buộc
3.24
Xuất khẩu người chiến thắng Sébaco
2.36
Thắng hoặc vẽ CD Ocotal
1.49
Giành được cd ocotal chiến thắng Sebaco
1.27
Xuất khẩu người chiến thắng hoặc rút thăm Sébaco
1.37