bxh iran

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai t20
Giành chiến thắng 2
18:00
+89
1.78 2.08
9:00 tối
t20
+89
1.34 3.38
Ngày 12 tháng 8. 00:30
+89
1.68 2.24
t20
Ngày 12 tháng 8. 02:30
+89
1.46 2,80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2 t20
22:30
+49 t20
1.37 2,99