ca khia tivi

Ba Lan. Ekstraklasa

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 18:00
+372
2,69 3.34 2.57
Ngày 12 tháng 8. 20:30
+369
3,78 3,56 1.94
11. 15:00
+367
2.12 3.28 3,52
11. 17:30
+369
1.76 3,78 4.40
11. 20:00
+369
1.81 3,74 4.15
14 tháng 8. 15:00
+315
2.33 3.18 3.16
14 tháng 8. 17:30
+306
1,51 4.10 6.45
14 tháng 8. 20:00
+306
1.60 3,84 5,70
15 tháng 8. 19:00
+306
2.51 3.18 2.875