coi trực tiếp đá banh

Colombia. Đầu tiên b

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 22:00
+217
1.61 3,72 4,90
11. 22:00
+216
2.01 3.14 3.60
11. 22:00
+210
1,53 3.68 5,95
14 tháng 8. 22:00
+220
2.27 3.125 3.02
14 tháng 8. 22:00
+214
2.03 3.10 3.60