danh sách các đội tham dự world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
22 tháng 9. 20:45
+388
1.41 4.60 7,50
22 tháng 9. 20:45
+400
2,45 3.20 2,94
22 tháng 9. 20:45
hai.
+383
1.36 4,85 8.40
22 tháng 9. 20:45
+405
3,52 3.50 2.04
23 tháng 9. 20:45
+373
1.25 5.60 12,25
23 tháng 9. 20:45
+403
2.53 3.28 2,78
Tháng 9. 20:45
+390
4.50 3,54 1.80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
21 tháng 9. 20:45
+398
2,45 3.18 2,96
23 tháng 9. 20:45
+388
1.69 3.64 5.15
23 tháng 9. 20:45
+403
2.29 3.28 3.125
Tháng 9. 15:00
+386
6.10 3,98 1,55
Tháng 9. 18:00
hai.
+399
3.68 3,40 2.02
Tháng 9. 20:45
+390
2.14 3.22 3,54
Tháng 9. 20:45
+396
2.23 3.22 3.32
Tháng 9. 20:45
+399
2.07 3.38 3,54