dota 2 servers

bon banh
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+370
4.50 3,90 1,72
bon banh
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị bon banh trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+369
1,55 4,90 6.55
14 tháng 8. 14:00
+318
2,84 3.62 2.31
14 tháng 8. 16:00
+320
2.47 3.64 2.625
14 tháng 8. 18:00
+313
1.86 3,74 3,90
15 tháng 8. 19:00
+313
1.92 3.62 3,80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
hai.
+373
5.25 3,92 1.60
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+317
3.35 3,72 1,99
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+319
2.43 3,58 2.64
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+312
4.25 3,84 1.74
11. 13:00
+316
2.10 3.64 3.14
11. 15:00
+316
2,78 3,55 2.33