dota bet

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+251
2.22 3.20 3.15
11. 18:30
+231
2.51 3.38 2,58
11. 21:05
+221
1,85 3,45 3,98
14 tháng 8. 18:55
+218
1.40 4.45 7.00
14 tháng 8. 9:00 tối
+224
1,72 3,70 4.35