download fifa 2020 mobile

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
16 tháng 8. 9:00 tối
+407
2.41 3,42 2,88
16 tháng 8. 9:00 tối
+397
2.16 3.26 3,44
16 tháng 8. 9:00 tối
+407
2.50 3.32 2,78
17 tháng 8. 18:45
+394
2.51 3.16 2,89
Địa điểm: Lodz, Ba Lan
17 tháng 8. 9:00 tối
+399
3,84 3,45 1.96
17 tháng 8. 9:00 tối
+398
2,56 3.22 2,78