empire dota 2

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
19:00
hai.
+11
1.47 2,49
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả thời gian điều tiết
Người chiến thắng UCST PAD
1,50
Buộc
15,75
Chiến thắng USPA
2.67
Người chiến thắng hoặc vẽ UCST Pad
1.37
Người chiến thắng hoặc cà vạt USPA
2.29