epicenter dota 2

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
23:00
+225
3,54 3,40 1,98
Ngày 12 tháng 8. 01:15
+219
3,52 3.20 2.06