esports gaming

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
hai.
+508
2,79 3,40 2.52
11. 5 giờ chiều
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+513
2.21 3,86 3,44
11. 9:00 tối
+476
1.09 11,25 23.00
14 tháng 8. 13:00
hai.
+512
4.10 4,00 1.80
14 tháng 8. 15:00
+500
3.125 3.24 2.375
14 tháng 8. 15:00
+501
2.24 3.32 3.32
14 tháng 8. 15:00
+503
2.15 3,42 3,42
14 tháng 8. 15:00
+498
2.67 3.32 2,68
14 tháng 8. 17:05
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+504
2.26 3,58 3,56
14 tháng 8. 20:45
+511
4,00 3,85 1,85
19 tháng 8. 9:00 tối
+413
1.35 5.35 8.20
20 tháng 8. 5 giờ chiều
+425
1.65 4.25 4,80
20 tháng 8. 9:00 tối
+417
1.61 4.20 5.25
21 tháng 8. 13:00
hai.
+403
1.727 3,70 5,00
21 tháng 8. 15:00
hai.
+423
2,44 3,42 2.875
21 tháng 8. 15:00
+418
3.64 3,58 2.02
21 tháng 8. 20:45
+425
5.60 4.60 1,53
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 15:00
+312
2,42 3.30 2.91
11. 19:00
hai.
+305
2.34 3.15 3.16
11. 19:00
hai.
+312
2.47 3.26 2,86
11. 19:00
hai.
+309
2.10 3.32 3,52
11. 19:00
+302
1,98 3.32 3,92
11. 19:00
hai.
+309
2.24 3.20 3.32
11. 19:00
+298
2.07 3.18 3,80
11. 19:00
+308
1.97 3,40 3,85
15 tháng 8. 20:45
+310
3,58 3.36 2.07
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+306
2.09 3.22 3.35
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+297
1.86 3.28 4.10
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+312
2,00 3,46 3.35
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+300
1.84 3.24 4.25
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+305
2.02 3.26 3.50
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+310
2.47 3.00 2,86
Ngày 12 tháng 8. 19:30
+301
2.39 3.06 2,92
Ngày 12 tháng 8. 19:30
hai.
+299
1.65 3,54 5.05