esports life tycoon

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
20:00
+6
1.145 6.45 14:00
20:00
+6
1.285 4,80 8,90
20:00
+6
2,59 3.22 2,49
20:00
+6
1.82 3,42 3,88
22:00
+6
1.11 7.40 15,75