football in wikipedia

Châu Úc. Miền tây nước Úc. National Premier League Sub-20

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
13:00
+6
1.30 5.35 6,95
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Sorrento Sub-20
1.30
Buộc
5.35
Người chiến thắng Inglewood United Sub-20
6,95
Người chiến thắng hoặc rút thăm Sorrento Sub-20
1.048
Người chiến thắng Sorento Sub-20
1.097
Inglewood United Sub-20 người chiến thắng hoặc rút thăm
3.04