kết quả vòng loại thứ 3 world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+371
4.35 3,90 1.74
11. 16:00
+371
2.07 3,48 3,44
11. 18:15
+372
2.05 3,58 3,40
11. 18:15
+371
4.10 3,74 1.82
11. 20:45
+363
1.43 4.60 6,95
14 tháng 8. 13:30
+314
3,54 3,56 2.01
14 tháng 8. 16:00
+314
3,75 3,82 1,88
14 tháng 8. 18:30
+318
4.40 4.10 1.70
14 tháng 8. 9:00 tối
hai.
+318
4.05 4.05 1.78
19 tháng 8. 20:45
+312
1.77 3,84 4.25
20 tháng 8. 16:00
+320
2,70 3.50 2.47
20 tháng 8. 18:15
+317
1.64 4.15 4,75
20 tháng 8. 20:45
+316
2.18 3,58 3.10
21 tháng 8. 13:30
+305
1.34 5.10 8.40
21 tháng 8. 16:00
+321
2.67 3,55 2.47
21 tháng 8. 18:30
+316
2.22 3,58 3.02
21 tháng 8. 9:00 tối
+320
2.51 3.50 2,65
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+232
2.36 3,54 2,75
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+248
5.65 4.25 1,52
11. 16:00
+231
2.08 3.66 3.16