kết quả world cup 2016

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
08:30
+8
2,69 1.41
11:00
+8
1,58 2.23
12:00
+8
1.43 2.62
12:30
+8
3.20 1.30
13:00
+8
1.47 2,49
13:30
+8
1,99 1.727
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
hai
Giành chiến thắng 2
08:30
+36
1,52 2.36
08:45
+36
1,99 1.727
08:45
+36
2.41 1,50
09:00
+35
1.285 3.30
09:15
+36
1.61 2.17
10:30
+36
1,99 1.727
10:45
+36
1.74 1,98
10:45
+36
1.666 2.08
11:15
+36
1,89 1.81
ketquavongloai wonrld cup 2022
11:45
+35
1.35 2,93
12:00
+36
1,89 1.81
12:15
+36
1,72 2,00
ketquavongloai wonrld cup 2022
12:15
+36
2.08 1.666
12:45
+36
2.08 1.666
ketquavongloai wonrld cup 2022
13:00
+36
2.12 1.64
13:15
+36
1,85 1,85
13:15
+36
1,72 2,00