ket qua bong da vong loai woncup

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 02:15
+356
1.60 3,84 5,70
11. 02:30
+378
2.57 3.24 2,76
11. 19:15
+363
2,70 2,94 2,85
11. 21:45
+311
1.96 3,56 3,70
14 tháng 8. 02:30
+308
1.90 3.50 4.05
14 tháng 8. 9:00 tối
+315
2,48 3,40 2,75
14 tháng 8. 23:30
+304
1.45 4.45 6.80
15 tháng 8. 02:00
+314
1.92 3.66 3,74
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 02:00
+227
2.375 3.24 2,84