ketquavongloai wonrld cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 12:00
+302
1.21 6.65 10,75
11. 12:00
+319
1,75 4.30 3,76
11. 12:00
+312
4,80 4.40 1,58
11. 12:00
+305
9,20 5,95 1.26
11. 12:00
+310
1.47 4,75 5.60
11. 12:00
+320
2,56 3,92 2.36
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 09:00
+316
2,94 3,84 2.13
11. 09:00
+316
2,89 3,74 2.19
11. 09:00
+314
2.02 3,86 3.16
11. 09:00
+315
1.86 3,95 3,58
11. 11:00
+306
1.27 6,00 8,60
11. 12:00
+313
4,55 4.25 1.63
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 07:00
+323
2.08 3,70 3.22
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 11:30
+307
8,50 6.30 1.26
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+307
1.25 6.40 8,80
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 07:00
+314
4,75 4.60 1,56
11. 07:00
+316
1.93 4.05 3.30
11. 07:00
+318
1.93 4.05 3.28
14 tháng 8. 07:00
+315
1,88 3,96 3.50
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 11:30
+315
2.29 3,58 2,82
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+278
1.107 8,70 19,25
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+315
2,48 3,56 2,59
11. 10:45
+294
1.222 6.35 10,75
11. 11:00
+315
2.36 3,55 2,74
14 tháng 8. 07:00
+318
2.63 3.68 2.39
14 tháng 8. 07:00
+304
6.30 4.60 1.44