lịch đá vòng loại world cup việt nam

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
+490
3.125 3.14 2.43
11. 5 giờ chiều
+502
1.90 3.62 4.05
11. 19:00
+504
3,92 3.62 1.93
11. 9:00 tối
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+479
1.23 7,70 17.00
14 tháng 8. 17:30
+494
3,44 3.26 2.21
14 tháng 8. 19:30
+498
1.87 3.60 4.25
14 tháng 8. 22:00
+497
7.20 4,95 1.41
15 tháng 8. 17:30
+483
1.60 3,88 6,00
15 tháng 8. 19:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+476
4,70 3,40 2.01
15 tháng 8. 21:30
hai.
+493
1.45 4,55 7.10
19 tháng 8. 20:00
+412
2.38 3.26 3.10
19 tháng 8. 22:00
+405
1,56 4.10 6.05
20 tháng 8. 17:30
+410
2.23 3.30 3.35
20 tháng 8. 19:30
hai.
+418
2,90 3.34 2.47
20 tháng 8. 22:00
+426
3,78 3,82 1.909
21 tháng 8. 17:30
+405
1.69 3,80 5.15
21 tháng 8. 19:30
+411
1.92 3,52 4.10
21 tháng 8. 22:00
+425
3,48 3.68 2.04
Ngày 22 tháng 8 20:00
+416
2.34 3.34 3.10
Ngày 22 tháng 8 22:00
+391
2.875 3.02 2,70
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
+361
1.63 3,84 5.35
11. 5 giờ chiều
+355
2.05 3.18 3,86
11. 19:00
+365
2,77 3.24 2,56
11. 9:00 tối
+368
2.43 3.18 2,98
11. 23:00
+362
1,99 3.34 3,86
14 tháng 8. 17:30
+301
2.14 3.18 3,58
14 tháng 8. 19:30
+312
3.16 3.32 2.26
14 tháng 8. 22:00
+300
2,45 3.05 3.08
15 tháng 8. 17:30
+301
1.68 3.66 5.20
15 tháng 8. 19:30
+304
2.11 3.26 3,58
15 tháng 8. 22:00
+310
2.19 3.24 3.38
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
20:30
+88
1.26 5.35 8.40