lịch bóng đá việt nam vòng loại world cup

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 11:30
+121
1.34 3.14
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+92
1.128 5.30
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+87
(-20.0)
1.86
(+20.0)
1.82
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
trang chu f04
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+92
6.45 1.086
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 trang chu f04 tháng 8. 14:30
+87
(-20.0)
1.84
(+20.0)
1.84
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
trang chu f04 Ngày 12 tháng 8. 14:30
+91
1.066 7.30
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+92
1.24 3,72
11. 06:00
+90
7,80 1.056
trang chu f04
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
trang chu f04 hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+92
1.076 6.85
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+92
trang chu f04 1.123 5,40