lịch bóng đá việt nam world cup 2021 hôm nay

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+376
4,85 3,80 1.69
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+378
4.15 3,94 1.77
11. 16:00
+372
2.15 3.34 3.38
14 tháng 8. 18:00
+312
5.60 4.30 1,54
14 tháng 8. 18:00
+313
1,56 4.20 5,50
14 tháng 8. 20:00
+317
3.15 3.62 2.14
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
14 tháng 8. 15:00
hai.
+233
1.61 4.30 4.65
14 tháng 8. 15:00
+235
2,44 3,80 2.52
14 tháng 8. 15:00
+230
3.08 3,72 2.10
14 tháng 8. 18:00
+216
1.108 9.00 17,75
14 tháng 8. 18:00
+231
1.82 3,94 3,74
14 tháng 8. 18:00
+230
2.12 3,72 3.04
14 tháng 8. 18:00
hai.
+231
2.02 3,82 3.20
14 tháng 8. 18:00
+226
6.35 4,70 1.43
20 tháng 8. 16:00
hai.
+229
4.25 3,92 1.727