lịch chiếu nba trên vtvcab 2020

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
+88
3,55 3.34 1,95
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Ararat Yerevan
3,55
Buộc
3.34
Chiến thắng Ararat-Armenia
1,95
Người chiến thắng hoặc vị trí của Ararat Yerevan
1.727
Người chiến thắng Ararat Yerevan hoặc Người chiến thắng Ararat-Armenia
1.27
Ararat-Armenia chiến thắng hoặc phát hành
1.24
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Điểm đánh dấu cuối cùng
Ararat Yerevan Buộc Ararat-Armenia
 
 
 
   
   
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Một nửa + toàn thời gian  
Kết quả của 1 lần / kết quả cuối cùng của bữa tiệc
Ararat Yerevan (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat Yervan (người chiến thắng đầy đủ)
6.05
Vẽ lần đầu tiên + Ararat Yerevan (Người chiến thắng đầy đủ)
8,00
Ararat-Armenia (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat Yerevan (người chiến thắng toàn thời gian)
38.00
Ararat Yerevan (Người chiến thắng 1 giờ) + Đính kèm toàn thời gian
15.00
1 lần + Draw Draw
4,85
Ararat-Armenia (Người chiến thắng 1 lần) + Draw in Toàn thời gian
14,75
Ararat Yerevan (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat-Armenia (người chiến thắng toàn thời gian)
26,00
Vào lúc 1 lần + Ararat-Armenia
4,85
Ararat-Armenia (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat-Armenia (người chiến thắng toàn thời gian)
3.02
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Lần đầu tiên + lần thứ 2
Ararat Yerevan (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat Yervan (người chiến thắng lần thứ 2)
16,25
Tie lần đầu tiên + Ararat Yerevan (người chiến thắng lần thứ 2)
8,00
Ararat-Armenia (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat Yerevan (người chiến thắng lần thứ 2)
9,50
Ararat Yerevan (người chiến thắng 1 lần) + Dựa vào lần thứ 2
10,25
1 -in -giờ rút vào lần thứ 2
4,85
Ararat-Armenia (Người chiến thắng 1 lần) + Draw vào lần thứ 2
6.20
Ararat Yerevan (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat-Armenia (người chiến thắng lần thứ 2)
9,40
Lúc 1 lần
4,85
Ararat-Armenia (người chiến thắng lần đầu tiên) + Ararat-Armenia (người chiến thắng lần thứ 2)
6.25
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thời gian với nhiều mục tiêu hơn
Lần đầu tiên Số bằng Lần 2
3.04 3.34 2.08