lịch thi đấu bóng đá việt

Mexico. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 04:00
+371
2.33 3,40 2,97
11. 04:00
+369
3.24 3.28 2.24
11. 04:05
+371
2.21 3.35 3.22
14 tháng 8. 00:00
+370
1.67 3,94 4,80
14 tháng 8. 02:05
+311
2,74 3.28 2,56
14 tháng 8. 04:05
+361
3,45 3.18 2.19
14 tháng 8. 04:05
+299
2.13 3.16 dawn of war dota 23.64
15 tháng 8. 00:00
+312
2.08 3.24 3.68
15 tháng 8. 02:05
dawn of war dota 2
+307
1.64 3.66 5.60
17 tháng 8. 02:00
+299
1,79 3,48 4.65
17 tháng 8. 03:00
+312
2.11 3.38 3,44
17 tháng 8. 04:05
+310
2.11 3.32 3.50
18 tháng 8. 02:00
+314
3.20 3,54 2.15
18 tháng 8. 04:05
+312
2.11 3,40 3,42
18 tháng 8. 04:05
+312
2.20 3.34 3.26
19 tháng 8. 02:05
+314
2.09 3,54 3.34
19 tháng 8. 04:05
+309
2.15 3.28 3,44