lịch thi đấu tuyển việt nam 2021

Argentina. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 00:00
+359
1.42 4,55 7.30
Ngày 12 tháng 8. 02:30
+358
1,85 3,44 4.35
Ngày 12 tháng 8. 02:30
+369
2.01 3,46 3.64
11. 00:00
+359
2,59 2,88 3.05
11. 00:00
+355
1.71 3,55 5.15
11. 02:30
+370
2,49 3.15 2,92
11. 20:30
+370
2,93 3.32 2.39
11. 20:30
+363
1.80 3,58 4.45
11. 23:00
+364
2,69 3.16 2,68
14 tháng 8. 01:30
+304
1.49 4.25 6.45
14 tháng 8. 20:30
+301
2.09 3.22 3.68
14 tháng 8. 23:00
+309
2.10 3.30 3,55
14 tháng 8. 23:00
+309
2.09 3.32 3,55
15 tháng 8. 01:30
+311
2.26 3.25 3.22