lich thi dau vl wc 2022

Nicaragua. Phân chia đầu tiên

Số liệu thống kê
shadow blade dota 2
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 02:00
+6
2,73 3.24 2.36
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
shadow blade dota 2
Giành CD Ocotal
2,73
Buộc
3.24
Xuất khẩu người chiến thắng Sébaco
2.36
Thắng hoặc vẽ CD Ocotal
1.49
Giành được cd ocotal chiến thắng Sebaco
1.27
Xuất khẩu người chiến thắng hoặc rút thăm Sébaco
1.37