ltd vl world cup 2022 châu á

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 11:30
+121
1.34 3.14
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+92
1.128 5.30
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+87
(-20.0)
1.86
(+20.0)
1.82
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+92
6.45 1.086
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+87
(-20.0)
1.84
(+20.0)
1.84
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+91
1.066 7.30
Ngày 12 tháng 8. 14:30
+92
1.24 3,72
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 12:00
+92
1.076 6.85
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+92
1.123 5,40
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+11
3.10 1.32
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-30.0)
1.90
(+30.0)
1.77
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+11
1,58 2.23
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, điểm
Khuyết tậthai
Handicap, điểm
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-45.0)
1.77
(+45.0)
1,89
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-34.0)
1.87
(+34.0)
1,79
Ngày 12 tháng 8. 12:30
+6
(-32.0)
1.83
(+32.0)
1.83
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
11. 05:00
+11
1.31 3.14
Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Ngày 12 tháng 8. 10:00
+11
2.875 1.363
Ngày 12 tháng 8. 10:30
+11
1.90 1.80