mua fc fo4

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
16 trước. 21:00
+407
2.41 3,42 2,88
16 trước. 21:00
+397
2.16 3.26 3,44
16 trước. 21:00
+407
2.50 3.32 2,78
17 trước. 18:45
+394
2.51 3.16 2,89
Lugar: Lodoz, Polonia
17 trước. 21:00
+399
3,84 3,45 1.96
17 trước. 21:00
+398
2,56 3.22 2,78
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Phần 1: 0
18:00
+473
2,00 3.32 3,72
Phần 1: 3
19:00
+483
3.06 3,40 2.23
Phần 1: 0
19:00
+458
1.22 6.15 11,50
Phần 1: 3
20:00
hai.
+469
5,55 4.15 1,54
Phần 1: 1
20:30
+486
2.91 3.22 2.41
Phần 1: 2
9:00 tối
+479
1.60 3,90 5.30
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Phần 1 0: 1
15:30
hai.
+470
4.50 3.60 1,72
Phần 1 0: 1
16:00
+478
2,58 3.20 2.625
Phần 1: 0
18:00
+466
1,58 3,85 5.30
Phần 1 0: 1
19:00
+475
1.666 3,72 4,70
Phần 1: 0: 0
19:00
+461
1,50 3,84 6.45
1.er partido 3: 1
19:00
+462
1.615 3,75 5.10
Phần 1: 0
19:00
+475
2.05 3.38 3.36
Phần 1: 1
19:00
hai.
+455
1.174 6.45 13,50
1.er partido 0: 5
19:00
+464
4.45 3.64 1,72
1.er partido 3: 1
19:00
+450
1.24 5,55 10,50
1.er partido 3: 1
19:30
+471
1.63 3,88 4,75
Phần 1: 0
19:30
+469
1.68 3.65 4,70
1.er partido 0: 2
19:30
+467
2.41 3.125 2,89
Phần 1 0: 1
19:30
+473
1.84 3,48 3,98
1.er partido 3: 1
19:45
+447
1.186 6.30 12,50
Phần 1: 0
20:00
+407
1.027 12,50 36,00
1.er partido 0: 2
20:00
+478
2.07 3.32 3.36
Phần 1: 1
20:00
+469
2,94 3.125 2.375
Phần 1: 3
20:00
+485
2.11 3.36 3.22
Phần 1: 0
20:00
+451
1.23 5,55 11,25
Phần 1: 1
20:00
hai.
+486
2,94 3.28 2.29
Phần 1: 5
20:00
+465
4.45 3.64 1,72
Phần 1 0: 1
20:30
+468
1.31 5,00 8,50
Phần 1: 2
20:30
+469
1.36 4.65 7.60
Phần 1: 0
20:45
+475
3,46 3.25 2.06
Phần 1 0: 1
9:00 tối
+450
1.172 6.35 14:00
Phần 1: 1
9:00 tối
+465
1.39 4.45 7.30
Phần 1: 3
9:00 tối
+467
4.333 3.68 1.727
Phần 1: 0
9:00 tối
hai.
+436
1.112 7,90 17,75
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Phần 1: 0: 0
Ngày 12 tháng 8. 02:30
+375
2.14 3.26 3,48
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Phần 1: 0: 0
Ngày 12 tháng 8. 00:15
+246
1.40 4.333 8,00
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18 tháng 8. 10:00
+324
2,85 3.32 2.39
18 tháng 8. 13:00
+325
3,72 3.68 1,89
19 tháng 8. 10:00
+324
1.96 3,54 3.60
19 tháng 8. 13:00
+315
6,75 4.50 1.43