new hero in dota 2

Tên của sự kiện 1
Victoria 1, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
hai
Victoria 2, bao gồm tất cả thời gian bổ sung
Điểm trong loạt 0: 0
Ngày 12 tháng 8. 02:00
+11
1.049 7,80
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả thời gian điều tiết
Người chiến thắng Pichincha de Potosí
1.05
Buộc
24.00
Đại học chiến thắng San Simón
9.10
Người chiến thắng hoặc cà vạt Pichincha de Potosí
1,005
San Simón Đại học chiến thắng hoặc rút thăm
6.60