ngày mai việt nam đá mấy giờ

Canada. CFL

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện hai
Giành chiến thắng 2
1
Giành chiến thắng 1
Ngày 12 tháng 8. 02:30
+19
5,40 1.156
11. 01:30
+19
2.10 1.74
14 tháng 8. 01:00
+19
1.78 2.05
14 tháng 8. 04:00
+19
1.36 3.18