ngày thi đấu việt nam

Nga. Premier League

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 18:30
hai.
+418
2.02 3.62 3,78
11. 14:00
+427
2.47 3,58 2,85
11. 16:00
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+421
1,58 4,80 6.20
11. 19:00
+424
1.78 4.10 4.35
14 tháng 8. 14:00
+423
2.62 3,44 2,75
14 tháng 8. 16:30
+417
3.68 3,54 2.08
14 tháng 8. 16:30
+422
2.19 3,56 3.35
14 tháng 8. 19:00
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+427
2.01 3,98 3,92