puck dota 2

Nước Anh. Premier League

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 13:30
+495
1,85 3.60 4.60
11. 16:00
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+498
1,53 4,85 7.00
11. 16:00
+456
1.076 12,75 36,00
11. 16:00
+514
2.29 3,56 3.14
11. 16:00
+506
2.375 3,42 3.10
11. 18:30
+507
4.05 3,54 1,98
14 tháng 8. 15:00
+503
4.40 3,58 1,89
14 tháng 8. 17:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+507
2.35 3,55 3,40
15 tháng 8. 9:00 tối
+478
1.21 7.00 15.00
20 tháng 8. 13:30
+407
1.44 4,75 7,70
20 tháng 8. 16:00
+420
2.60 3,40 2,80
20 tháng 8. 16:00
+416
1.909 3,70 4.15
20 tháng 8. 16:00
+423
2.47 3,48 2.91
20 tháng 8. 16:00
+426
1.87 3,98 4,00
20 tháng 8. 18:30
+414
5,80 4.333 1,58
21 tháng 8. 15:00
+413
5,55 4.25 1.615
21 tháng 8. 15:00
+421
2.28 3,54 3.18
Ngày 22 tháng 8 9:00 tối
+431
4.50 4.30 1,72