qatar world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+516
3.20 3,94 2.30
11. 15:30
+513
1,59 4,55 5.35
11. 15:30
+499
1.32 5,85 9.30
11. 15:30
+514
3.02 3.65 2.32
11. 15:30
hai.
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+495
1.48 5.15 7,50
11. 15:30
+515
2.29 3,78 2,99
11. 18:30
+515
3.02 3,88 2.24
14 tháng 8. 15:30
+507
2.30 3,48 3.20
14 tháng 8. 17:30
+491
1.143 9,60 17,50
19 tháng 8. 20:30
+425
1.65 4.333 5.05
20 tháng 8. 15:30
+423
3.16 3.60 2.27
20 tháng 8. 15:30
+431
1.68 4.45 4.65
20 tháng 8. 15:30
+425
1.444 5.25 6.55
20 tháng 8. 15:30
+431
2.67 3.65 2,58
20 tháng 8. 15:30
+427
1.94 3,92 3,78
20 tháng 8. 18:30
+423
3.35 3.64 2.16
21 tháng 8. 15:30
hai.
+429
2.05 3,84 3,48
21 tháng xep hang dong8. 17:30
+420
10,50 7.10 1.25
Tên của sự kiện Khuyết tật1
Handicap, mục tiêu
Khuyết tậthai
Handicap, mục tiêu
30 tháng 8. 20:45
+190
(+4,5)
1.74
(-4,5)
2.15
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+378
2,69 3.68 2,40
Ngày 12 tháng 8. 18:30
+373
2.20 3,52 3.10
11. 13:00
+372
3.32 3.62 2.07
11. 13:00
+375
1.94 3,78 3,56
11. 13:00
+376
2.22 3.62 2,99
11. 20:30
+373
1.83 3,85 3,92
14 tháng 8. 13:30
+317
2.07 3.66 3.28
14 tháng 8. 13:30
+318
2.07 3.66 3.28
14 tháng 8. 13:30
+317
2.10 3,90 3.05
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+317
2,49 3,48 2.625
11. 14:00
+316
3.22 3.65 2.06
11. 14:00
+317
2,49 3,48 2.625
11. 14:00
+313
2.02 3,56 3,40
11. 14:00
+312
1,88 3.64 3,80
11. 14:00
+316
3.34 3,54 2.05
11. 14:00
+314
3.38 3,55 2.03
14 tháng 8. 13:00
+315
2.875 3.50 2.29
14 tháng 8. 14:00
+314
2.10 3,54 3.22
15 tháng 8. 19:00
+314
2.13 3,52 3.16
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
19:30
+6
2.47 4,00 2.25