world cup 2 năm 1 lần

Tây ban nha. Bộ phận thứ hai

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 9:00 tối
+361
1.63 3,84 5.35
11. 5 giờ chiều
+355
2.05 3.18 3,86
11. 19:00
+365
2,77 3.24 2,56
11. 9:00 tối
+368
2.43 3.18 2,98
11. 23:00
+362
1,99 3.34 3,86
14 tháng 8. 17:30
+301
2.14 3.18 3,58
14 tháng 8. 19:30
+312
3.16 3.32 2.26
14 tháng 8. 22:00
+300
2,45 3.05 3.08
15 tháng 8. 17:30
+301
1.68 3.66 5.20
15 tháng 8. 19:30
+304
2.11 3.26 3,58
15 tháng 8. 22:00
+310
2.19 3.24 3.38