dota bets

Bồ Đào Nha. Giải đấu thứ hai

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 19:00
+311
2.06 3.34 3.30
11. 12:00
+305
2.52 3.125 2,70
11. 16:30
+312
2,90 3.18 2.34
11. 16:30
+307
2,55 3.10 2,68
14 tháng 8. 12:00
+312
2.91 3.30 2.27
14 tháng 8. 16:30
+309
1,95 3,40 3,56
15 tháng 8. 19:00
+307
2.50 3.18 2,68
15 tháng 8. 21:30
+311
2.22 3.24 3.04