lịch thi đấu của đội

Nước Ý. Một loạt

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 18:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+491
1.42 5.30 9,20
11. 18:30
+512
4.05 3,95 1.82
11. 20:45
+492
10,50 5,75 1.28
11. 20:45
+505
2.57 3.34 2,77
14 tháng 8. 18:30
+495
1.39 4,95 7,80
14 tháng 8. 18:30
+509
1,57 4.333 5,50
14 tháng 8. 20:45
+495
6.70 4,55 1.47
14 tháng 8. 20:45
+511
2.46 3,46 2,82
15 tháng 8. 18:30
+514
3.34 3.68 2.09
15 tháng 8. 20:45
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+505
1,50 5.20 6,95
20 tháng 8. 18:30
hai.
+426
2,98 3,54 2.32
20 tháng 8. 18:30
+421
1.82 3,82 4.20
20 tháng 8. 20:45
+413
1.21 7.00 12,50
21 tháng 8. 18:30
+426
4.10 4.05 1,79
21 tháng 8. 18:30
hai.
+416
1.46 4,75 6,50
21 tháng 8. 20:45
hai.
+431
2,83 3,40 2,49
21 tháng 8. 20:45
+423
2.35 3,48 2,97
Ngày 22 tháng 8 18:30
+395
1.32 5.25 9,80
Ngày 22 tháng 8 20:45
+413
4,85 3,92 1.70