496 dota 2

Nước Ý. Series b

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
hai.
+367
1.92 3,40 4.10
11. 20:45
hai.
+370
2.375 3.125 3.125
11. 20:45
+368
3.50 3.18 2.17
11. 20:45
+368
2.17 3.22 3,45
14 tháng 8. 20:45
+314
1.97 3.34 3,94
14 tháng 8. 20:45
+304
1,52 3,88 6,90
14 tháng 8. 20:45
+306
1,56 3,84 6.25
14 tháng 8. 20:45
+307
2.81 3.125 2.60
14 tháng 8. 20:45
+305
1.78 3,54 4.65
14 tháng 8. 20:45
hai.
+312
2,86 3.18 2.52